شب سال نو

امشب شب سال تحویله. با عزیز دلم می ریم بیرون... به فاصله ی 1 ماه که اینجا نبودم، یک فروشگاه جدید نزدیک خانه مان افتتاح شده...میریم خرید :اکیانوس پلازا،5م میگرس.کنار درخت کریسمس عکس می گیریم...

عصری  من و عزیز دلم به اتفاق دوست همسرم و خانمش با هم می رویم بیرون. ..عکس میگیریم... خرید میکنیم...یه دوست دیگه شون رو که منتظر یکی دیگه !!!اس پیدا می کنیم...در راه یافتن یک رستوران خوب هستیم...جندتا دیگه از دوستای عزیز دلم رو تو راه میبینیم و سلام  احوالپرسی می کنیم...بالاخره رستوران رو می یابیم...جای قشنگیه...

بزن بریم به سرعت برق و باد

بزن بریم ازاین جا

بزن بریم بادا باد

عشق ودادو بیدادچشمک

لا لا لا لا له...

شب سوارتاکسی میشیم و برمیگردیم...شب قشنگی بود...

/ 0 نظر / 2 بازدید