صبح من

صبح من
صبح زود اومدم استاد رو دیدم خیلی خوشحال شدم
دیروز ز بچه ها راجع به مباحث ازم پرسید حس شاگرد زرنگ بودن بهم دست داد. یکی دیگه هم راجع ه به درس
صبح باشنیدن صای ساعت از خواب بیدار شدم اقای همسر بسیار تحسینم کرد و برام صبحانه وچایی اماده کرد

/ 0 نظر / 14 بازدید