آخر هفته

رفتیم برای خرید. چندتا بلوز و کازاک پرو کردم نشد بخرم که نشد!همسز میخواست یه بارانی برام بگیره که نذاشتم. 

رفتیم شام ABA. بعدش مارکت.

برگشتنی گفتیم همیشه آخر هفته بیایم بیرون انرژی منفی هفته تخلیه بشه.

همسر میگفت تو الان میری خیلی خوب مطالعه میکنی.

 همینطوری ام شد.

موقع مطالعه باید با علم به موفقیت خوند.خیال باطل

/ 0 نظر / 18 بازدید