امتحان

امتحانم خوب نبود

1- باید به جزوه حیلی مسلط باشم... طوریکه از حفظ بتونم بنویسم.باید مساله ها رو حل کنم... تا تو امنحان هم حوصله ی حل کردنشون رو داته ی=باشم

در س هر روز همان روز

/ 0 نظر / 12 بازدید