راجع به دیگران صحبت نکنیم!

Today, I made a decision that never to speak about others unsatisfactory characteristics. I think while speaking others characteristics both good and از خود راضیbad I feel so unhappy, but I want to keep my self always HAPPY!

/ 1 نظر / 3 بازدید
سید جمال طباطبایی ازاد

بله امروز تصمیم خوبی گرفتید و بر شما درود غیبت بالاترین کناه است حتی در میان تمام ادیان چه کلیمی زرتشتی و مسیحیت و... حتما خوشحالی مزد شماست مسرور باشید و شاد کام