"آنچه می خواهیم برای خوبی آن نیست، بلکه برای آن خوب است که ما آن را می خواهیم."

منبع:زیبایی-ویکیپدیا