خدای مهربونم بازم سلام به تو !به خوبی هات!به مهربونی هات!

خدایا ازت ممنونم. ممنونم که دعا و خواسته ام را برآورد کردی.

من میدونم که دوستم داری .خدا جون ممنون که امروز نمرات رو اعلام کردن و من نمره ی اول میان ترم و homeworkهستم.

راستش تبریک استاد خیلی بهم چسبید. خدایا شکرت. خدایا تو چه خوبی که منو به این درس هدایت کردی...خدایا تو چه مهربانانه با ما رفتار می کنی...خدایا بازهم کمک کن. مثل همیشه.خدایا کمک کن final هم نمره ی اول باشم.

راستش کمی از midtermمی ترسیدم ولی الان به سه اصل دوباره ایمان آوردم:

1-جملات قدرت دارند.

2-حق خود را باور بدار تا ازآن تو گردد.

3-غصه نخور شاید هرگز پیش نیاید.

خدایا حضور تو یعنی حضور شادی، حضور امید،حضور ادب ،حضور خضوع،حضور شخصیت

خدا جون دوست دارم خیلی.