خدایا بازهم کمکم کن.

می خواهم تو این درس نمره ی اول بگیرم.

Also I want you to apply and  be successful in the university and get a scholorship

from the university.

dear god,help me to have a happy life until reaching this goalsلبخندقلب

حق خود را باور بدار تا از آن تو گردد.

به آنچه پیش روی توست ، با اعجاب بنگر!