وقتی دلت می گیره چی کار می کنی؟

من که دلم گرفته باید چی کار کنم؟

دنبال علتش باشم؟

کمی کار دارم که باید انجامشون بدم تا سرحال بشم.خدا بیا ،بذار حضورت رو حس کنم!