الا ن که در ساحل آرامشی باید خودت رو آماده کنی و از این آمادگی لذت ببری تا وقتی دیگرا ن در گیر توفان اند،در آرامش قایق سواری کنی و لذت ببریمژه