هر اشتباه و سهل انگاری کوچک منجربه اشتباه و سهل انگاری بزرگی می شه