تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

خود راه بگویدت که چون باید رفت