در روزگاری که لبخند آدمها بخاطر شکست توست ، برخیز تا بگریند.