در زندگی مهم این  نیست که به ایده آل زندگی تان برسید بلکه مهم این است که در مسیر رسیدن به ایده آل زندگی تان حرکت کنید.

خوشحالم که در این مسیر حرکت می کنم.

واگر نصیحت باعث تحقیرویا سبب لطمه زدن و زخم زدن به کسی بشود این نصیحت، نصیحتِ شیطان است.

اگر کسی رادچار فراق کنید به فراق مبتلایتان می کنند.  

دکتر الهی قمشه ای

منبع:http://www.ghomshei.ir

 نظربازی

نظربازی عبارت است ازیافتن جلوه خاص الهی در هر موجودی ولذت بردن از هر موجودی در هر تجلی ای.

 عالم هجران

 علت اینکه ما را به عالم هجران مبتلا کردند اینست که در دعوی عشق صادق نیامدیم واگر صادق باشیم، مارادرهمین عالم کثرت به وحدت سوق می دهند.

تبلیغات

تبلیغات اثر سحر و جادو دارد و از جنس سحر و جادوست،خودتان را بر حذر بدارید از اینکه گوش به تبلیغات دهید.

لذت 

اگر همه لذتها رابدون جهدوکوشش در اختیار ما می گذاشتند از ذوق و مطلوبیت می افتادند، این که آدم یک چیزهایی را ندارد و میخواهد به آنها برسد خودش خیلی خوب است 

تربت بزرگان

 تربت بزرگان در این شهر و آن شهر نیست؛خاک سعدی شیراز در شیراز نیست، دیوان سعدی شیرازی است

قرآن هم از آسمان آمده زمین واین خاکش هست که می بینید شما بهمین جهت یک قدری که با هوی وهوس انسانها آمیخته بشود گردوخاک ایجاد می کند و جلوی حقیقت را می گیرد.

 شبیه الشعرا

 دکتر الهی قمشه ای

منبع:http://www.ghomshei.ir

با تلخیص