قضیه ی منقولیت  فلانی

 سعی در اذیت مادرماز خود راضی