دوست دارم یادم باشه خانواده ام با هزار امید و آرزو به دیدن ما آمدند.وکلی زحمت برا خودشون هموار کردند. ومن باید با این دو تا فرشته برخورد شایسته و صبورانه ای داشته باشم.