رفتم بیرون. رومانس بود.از دوردست صدای سگ میامد. کمی ترسیدم.

برگشتم خانه.

خوشحالم که تو این شب سرد برفی، توی خانه با چایی لحظات خوبی را دارم.