اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند، ولی شادمان باش

 در نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان "تو و خداوند" است نه میان تو و مردم.

دکتر شریعتی