هرگاه نتوانستی اشتباهی را ببخشی از کوچکی قلب توست نه بزرگی اشتباه

یاد می گیری که خیلی می ارزی