هر کس مسئول خوشبختی خویش است. هر کسی باید برای سعادت خود ، آسایش خود ، مصلحت خود کوشش کند. چه پست و زبونند روح هایی که چشم به گذشت و فداکاری دیگران دارند! این کثیف ترین نوع گدایی است."دکتر شریعتی"