سعی کن همه ی حرکاتت توام با عزت نفس و طمانیته باشه