به نظر من هر کسی دارای هر موقعیتی که باشه ، اگربه نوبه ی خودش بهترین تلاشی رو که از دستش بر میاد انجام بده با روحیه ی عالی و ایمان و امیدوار، به بهترین موقعیتی که مد نظرش هست می رسه.چشمک