نبوغ یعنی استعدادفراوان در تلاش و پشتکار

و تفکر جوهر نبوغ است...

تفاوت افراد موفق با دیگران در داستان چگونه بلند شدن دوباره است...

(دوستم لیلا تو درس مخابرات افتاده بود در حالیکه من همون درس رو با همان استاد به موفقیت گذروندم...)