معنای برخورد با مساله این نیست که باید کاری انجام دهید،بلکه

باید چیزی بیاموزید.چشمک