مژده ای دل که مسیحا نفسی می اید

اندکی صبر سحر نزدیک است...خوشمزه