"اگر نمی توانید کارهای بزرگ انجام دهید،کارهای کوچک را با علاقه ی زیاد انجام دهید."

مادر ترزا

چون این تنها کاری است که می توانم انجامش دهم باید خوشحال باشم که توانایی انجام دادنش را دارم ،بنابراین کارم را با علاقه ی زیاد انجام می دهم.ماچ