هرجه به خود و ارزشهایتان احترام بیشتری بگذارید، شکر بیشتری نسبت به خداوند  که شما را آفریده به جای خواهید آورد.مژه

منبع:کتاب "١٢ گام تا اعتمادبه نفس کامل " دکتر سیدا