در جهانی نو این چنین که تویی

نظری کن به خویشتن یک بار

عضوهای تو هر یکی حرفی است

اسم اعظم بود مگیرش خوار

"اوحدی"هورا