فقط شروع کن! حتی با یک گام کوچولو!

به قول بزرگی:نظم اولین قدمه!

به نظرم شروع نکردن  کاریکه تو ذهنمه ، خیلی سخت تر از شروع کردنشه!