خدایا ممنونم برای شادی هایلبخند بزرگی که امروز به ما عطا نمودی...و دعاهای ما را پاسخ گفتی...