صحبت از یک تولد است.تولد یک وبلاگ برای من.خوشحالم که امروز می نگارم برای دل خودم. برای فردا... برای ثبت لحظاتی که ارزش ثبت  دارند. برای ثبت جشن  با شکوه زندگی ...