حس قشنگیه وقتی می خوای بری سفر!

مخصوصا وقتی یه مرتبه تصمیم گرفته باشی!!!

حس قشنگه کاوش روی این کره ی خاکی...یه کاوش دیگه...یه سفر...اونم از این نوعش برای اولین بار.

زندگی زیباست ای زیبا پسندهورا