استعداد در فضای آرام رشد می کند و شخصیت در جریان کامل زندگی.

گوته

(من عاشق این جمله هستم!)


برنامه ریزی، یعنی تشخیص این مطلب که بزرگترین استعدادها و آرزوها باید مسیر درست خود را پیدا کنند.

آنتونی رابینز


اشتباهات، به روشنی، آنچه را که برای بهتر کردن خود و درست کردن شرایط، لازم است، به ما نشان می دهند
پیتر مک ویلیام

 چه غصه هائی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگیم پیش نیامد خوردم !

میکل آنژ

(این جمله هم بی نظیره!)