باید قدر وجودم رو بدونم .واستعدادی رو که دارم به کار بگیرم.باید نشان بدم کیستم! استعداد خدادادی حتما باید تو زندگی زمینی به کار گرفته بشه...باید تفاوتم را  اثبات کنم!"ج"و"گ"وگرنه..."نیازی نیست برای تاثیر روی کسی با او سخن بگویی، تو فقط با نگاهت ،تیر عشق را برقلب هر کس می نشانی،با سکوت،خدا بسیار راحت از درون تو سخن می گوید"

"به آنچه پیش روی توست با اعجاب بنگر"

من دارای تلاش و پشتکار هشیارانه هستم