کسی که عاشق مطالعه و کسب موفقیت های علمی است و در این راه کمتر قدم برمیداره، بیشتر از کسی که در این راه قدم برمیداره زجر میکشه...

کسی که مطالعه می کنه، بیشتر از اونی که تنیلی می کنه، لذت می بره

"سعی کن از زندگیت لذت واقعی ببری"