اگر من خودم رفتاری رو داشته باشم که دلم می خواهد،یعنی خودم طبق میل باطنی خودم رفتار کنم، دنیا هم با من طوری  که دوست دارم رفتار خواهد کرد.

"زمانی که خودم را اصلاح کردم، دنیایم اصلاح شد."بودا